gemeente Steenbergen | Wijzigingsbesluit Waardevolle en Monumentale bomenlijst

Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit Waardevolle en Monumentale bomenlijst

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen de adviesnota over het Wijzigingsbesluit Waardevolle en Monumentale bomen (bomenlijst) d.d. 19 maart 2024

Overwegende dat het college op grond van artikel 5 van de Bomenverordening Steenbergen bevoegd is om de lijst “Waardevolle en Monumentale” bomen (bomenlijst) te actualiseren;

Gelet op artikel 5 van de Bomenverordening Steenbergen en de Nota Bomenbehoud Steenbergen 2019;

Besluiten:

Artikel I

De lijst “Waardevolle en monumentale bomen Steenbergen” (bomenlijst) als volgt te wijzigen:

De bomen met boomnummers 6, 9, 11, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 141, 157, 166, 169, 174, 180, 181, 188, 189, 190, 218, 219, 224, 225, 228, 229, 232, 233, 236, 237, 240, 242, 244, 245, 248, 249, 252, 253, 256, 257, 260, 261, 303, 307, 309, 312 en 330 te verwijderen van de lijst “Waardevolle en monumentale bomen” (bomenlijst).

Daarnaast bij boomnummer 175 en 286 de straatnaam Holderbergsedijk veranderen in Holderbergsestraat. Dit stond per abuis foutief in de lijst “Waardevolle en monumentale bomen Steenbergen”.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Steenbergen, 26 maart 2024

burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris de burgemeester
J. van Delden R.P. van den Belt, MBA

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit.

Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.