gemeente Steenbergen | Wijzigingsplan artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening Zeelandweg Oost 43 te Steenbergen

Officiele publicatie

Wijzigingsplan artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening Zeelandweg Oost 43 te Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het college voornemens is om op grond van artikel 33 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Steenbergen’ planologische medewerking te verlenen voor het wijzigen en vergroten van het bouwblok op het perceel aan Zeelandweg Oost 43 te Steenbergen, kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie AD, nummer 9 en 10.

Het betreffende wijzigingsplan kan iedereen van 28 maart 2011 tot en met 9 mei 2011 inzien op www.gemeente-steenbergen.nl → button bekendmakingen.

Binnen voornoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer H.H.C Mailoa van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.