gemeente Steenbergen | Wijzigingsplan ex. 3.6 Wet ruimtelijke ordening - Zegblokswegje 3 Steenbergen

Officiele publicatie

Wijzigingsplan ex. 3.6 Wet ruimtelijke ordening - Zegblokswegje 3 Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend:

 • I.
  dat het college voornemens is om het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van
  de vergroting van de woonbestemming op het adres Zegblokswegje 3 in Steenbergen,
  met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie A, nummers 275 en 276;
 • II.
  dat het ontwerp wijzigingsplan vanaf 9 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.gemeente-steenbergen.nl;
 • c.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • III.
  dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te zenden naar
  het college van B&W Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, te melden bij
  de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Beleid.

Steenbergen, 7 juli 2014

Namens burgemeester en wethouders,

mr. H.H.C. Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling