Officiele publicatie

Wijzigingsplan ex. 3.6 Wet ruimtelijke ordening Boompjesdijk 11 Dinteloord, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het college het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord, wijzigingsplan Boompjesdijk 11, gewijzigd heeft vastgesteld, waarmee het agrarisch bouwblok op het perceel Boompjesdijk 11 in Dinteloord is vergroot.

Het wijzigingsplan is vanaf 17 juli 2013 te raadplegen in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen en op www.gemeente-steenbergen.nl.

Tegen de vaststelling kan binnen 6 weken beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • a.
    belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan;
  • b.
    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend.
  • c.
    belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.