gemeente Steenbergen | Wijzigingsplan ex. 3.6 Wet ruimtelijke ordening Koeveringsedijk 13, Steenbergen

Officiele publicatie

Wijzigingsplan ex. 3.6 Wet ruimtelijke ordening Koeveringsedijk 13, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het college het wijzigingsplan “Koeveringsedijk 13” heeft vastgesteld, waarmee het agrarisch bouwblok op het perceel Koeveringsedijk 13 in Steenbergen, kadastraal bekend sectie Y, nummer 11369, zonder vergroting van vorm is veranderd.

Het wijzigingsplan ligt vanaf 28 augustus 2013 ter inzage in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen en op www.gemeente-steenbergen.nl.

Tegen het vaststellingsbesluit kan binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, door:

  • a.
    belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp wijzigingsplan;
  • b.
    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend;
  • c.
    belanghebbenden tegen wijzigingsplan in het besluit of wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp.