Officiele publicatie

Wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro, Roosendaalseweg 20 te Kruisland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het wijzigingsplan voor planologische medewerking op grond van artikel 33 van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen voor het wijzigen van de bedrijfsvorm van het bouwblok aan de Roosendaalseweg 20 te Kruisland bij besluit van 26 mei 2011 is vastgesteld.

Het betreffende wijzigingsplan ligt voor iedereen vanaf 6 juni 2011 ter inzage:

  • a.
    bij de afdeling Publiekszaken (Buiten de Veste 1), op maandag tot en met donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur;
  • b.
    op www.gemeente-steenbergen.nl.

Vanaf 6 juni 2011 kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door degenen die zienswijzen hebben ingediend en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.9a juncto 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan.