Officiele publicatie

Wijzigingsplan gebied IV, bestemmingsplan Centrum Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

m a k e n b e k e n d:

 • I.
  dat het wijzigingsplan, gebied IV op grond van artikel 27.4. van het bestemmingsplan Centrum Steenbergen en artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening is vastgesteld met een gewijzigde motivering. Het wijzigingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van 4 woningen op het voormalige bedrijfsperceel aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen en het aangrenzend perceel (kadastraal bekend als Steenbergen, sectie Y, nummers 157 en 792).
 • II.
  dat het wijzigingsplan met ingang van 10 juli 2014 januari tot en met 13 augustus 2014 voor iedereen ter inzage ligt op de afdeling Publiekszaken (Buiten de Veste 1). Het wijzigingsplan is ook langs de elektronische weg raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.gemeente-steenbergen.nl.
 • III.
  dat gedurende de termijn van ter inzage legging beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan gebied IV bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college naar voren hebben gebracht;
 • b.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht;
 • c.
  iedere belanghebbende tegen de wijziging die het college aangebracht bij de vaststelling van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp van het wijzigingsplan

3 juli 2014

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Namens dezen,

Drs. M. Meulblok

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening