gemeente Steenbergen | Zoen en zoefzone Brede School

Officiele publicatie

Zoen en zoefzone Brede School

Afdeling Realisatie & Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat de Brede School aan de Waterlinie 1, 3 5 7 en 9 te Steenbergen op 10 maart 2014 haar deuren opent en dat de verkeerssituatie rondom de school goed gereguleerd dient te worden.

In artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (verder BABW) is bepaald dat de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval vermeldt welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, WVW genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit;

dat artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:

 • 1.
  De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:
  a. het verzekeren van de veiligheid op de weg
  b. het beschermen van weggebruikers en passagiers
  c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan
  d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer
 • 2.
  de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot
  a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer
  b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden
 • dat het wenselijk is om een zoen en zoefzone aan te leggen aan de Waterlinie te Steenbergen;

  dat deze weg bij de gemeente Steenbergen in beheer is;

  dat de verwachting is dat het bij het halen en brengen van de schoolkinderen erg druk zal worden rondom de school;

  dat er vanuit de school zelf een uitgebreid informatiepakket wordt samengesteld voor de ouders. Er wordt ingegaan op parkeren, looproute, fietsroute en zoen en zoefzone;

  dat de zoen en zoefzone dagelijks geldt van 08:00 tot 16:00 uur met uitzondering van weekenden en schoolvakanties;

  dat dit zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid rondom de Brede School

  besluiten:

  • 1.
   Het instellen van een zoen en zoefzone door het plaatsen van zoneborden E01 en einde zone E01, leesbaar vanaf beide zijden en volgens bijgevoegde tekening.
  • 2.
   Een tijdslimiet bepalen middels het plaatsen van een onderbord met de tekst: “Parkeerverbod 08:00 tot 16:00 Uitgezonderd weekenden en schoolvakanties. Leesbaar vanaf beide zijden en volgens bijgevoegde tekening;
  • 3.
   Dat er een zogenaamd zoen en zoefbord geplaatst gaat worden ter verduidelijking op een nader te bepalen plaats;
  • 4.
   Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel per direct in werking treedt.

  Steenbergen,

  Hoogachtend,

  burgemeester en wethouders van Steenbergen,

  de secretaris, de burgemeester,

  mr. J.M.W.H. Leloux J.A.M. Vos

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of  burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

  Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.