gemeente Steenbergen | Aardgasvrij in 2050

Artikel Aardgasvrij in 2050

Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer op aarde en er komen steeds vaker hevige regenbuien voor. Om de klimaatverandering tegen te gaan moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. In Nederland is afgesproken dat we daarom in 2050 geen aardgas meer gebruiken om onze huizen te verwarmen, om te koken en om te douchen.

Transitievisie Warmte

Alle gemeenten in Nederland, dus ook de gemeente Steenbergen, moeten een 'Transitievisie Warmte' maken. Deze visie geeft meer inzicht in de kansen en mogelijkheden voor het isoleren en het op een duurzame manier verwarmen van alle huizen en andere gebouwen in onze gemeente. De Transitievisie bestaat uit meerdere fases. Fase 2 is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad. Hieronder vindt u meer informatie over de twee verschillende fases tot nu toe.

Fase 1

In 2021 is de Transitievisie Warmte Fase 1 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze eerste fase van de Transitievisie Warmte zijn uitgangspunten opgesteld voor het maken van keuzes over de toekomstige infrastructuur in 2050 en het pad om te komen tot een duurzame, betaalbare en betrouwbare warmtevoorziening in 2050. Deze uitgangspunten zijn getoetst en waar nodig verder uitgewerkt aan de hand van de uitkomsten van de enquête die is gehouden onder inwoners.

Daarnaast is door het bedrijf 'De WarmteTransitieMakers' een eerste analyse gemaakt van hoeveel warmte er nu en in de toekomst nodig is (de warmtevraag), waar de warmte vandaan moet komen (de warmtebronnen) en de belangrijkste koppelkansen. Op basis van de uitgangspunten en deze technische analyse is een eerste beeld geschetst van de mogelijke toekomstige warmtevoorziening in 2050 en de indeling van fases van nu tot 2050.

Bekijk de Transitievisie Warmte fase 1.

Fase 2

In juni 2023 is de Transitievisie Warmte Fase 2 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie geeft meer inzicht in de kansen en mogelijkheden voor het isoleren en het op een duurzame manier verwarmen van alle huizen en andere gebouwen in de gemeente Steenbergen.

In de Transitievisie Warmte fase 2 staat een tijdspad weergegeven naar een aardgasvrij 2050. Hier worden de volgende vragen beantwoord: 'In welke buurten starten we op korte termijn met het maken van een wijkuitvoeringsplan?' en 'Welke buurten zijn pas later, op middellange of lange termijn, aan de beurt?'

We gaan voor duurzame, betrouwbare en betaalbare alternatieven in 2050. Om beslissingen weloverwogen te maken, benoemen we een aantal belangrijke uitgangspunten. Toekomstig beleid en de toekomstige plannen voor de overgang naar een duurzame manier van verwarmen moet de gemeente steeds toetsen aan deze uitgangspunten:

 1. De overstap naar een aardgasvrije warmtevoorziening moet voor iedereen betaalbaar zijn;
 2. De gemeente betrekt inwoners, ondernemers en andere gebouweigenaren actief bij het maken van plannen en informeren hen over duurzame maatregelen;
 3. De gemeente sluit aan op 'natuurlijke momenten'. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden in de openbare ruimte en onderhoud van het energienetwerk;
 4. De gemeente ondersteunt initiatieven uit de samenleving;
 5. De gemeente zet in op energiebesparing. Voor energie die niet verbruikt wordt, hoeft men ook niet op zoek te gaan naar een duurzaam alternatief;
 6. De gemeente staat open voor nieuwe innovaties;

Bekijk de Transitievisie Warmte fase 2.

Meer informatie over de verschillende fases?

Bekijk de informatieavonden terug:

Informatieavond fase 1

Hier worden (onder andere) deze vragen beantwoord:

 • 'Wat betekent aardgasvrij wonen'
 • 'Wat is een Transitievisie Warmte?'

U kunt de informatieavond terugkijken via Youtube.

Informatieavond fase 2

Hier worden (onder andere) deze vragen beantwoord:

 • 'Waarom stelt de gemeente een Transitievisie Warmte op?'
 • 'Wat zijn de verschillende opties om gebouwen mee te verwarmen?
 • 'Wanneer is mijn wijk mogelijk aan de beurt om te verduurzamen?'
 • 'Hoe gaan we dit samen doen?'

Ook deze informatieavond kunt u terugkijken via Youtube (vanaf minuut 18). 

Informatie en advies over het verduurzamen van uw woning

Voor meer informatie en advies over het verduurzamen van uw woning kunt u terecht bij het energieloket van de gemeente Steenbergen. Het energieloket is van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.30 uur telefonisch bereikbaar via 088- 525 4110 (lokaal tarief) of per e-mail via vragen@regionaalenergieloket.nl. Ook kunt u gratis een afspraak inplannen met één van de energiecoaches voor een onafhankelijk en gratis energieadvies. Tijdens de afspraak worden mogelijke maatregelen om energie te besparen met u besproken. U ontvangt na afloop een rapport met een advies. Het inplannen van een afspraak met de energieambassadeurs is mogelijk via het formulier van het regionaal energieloket.

Meer informatie

Heeft u vragen over aardgasvrij wonen of de Transitievisie Warmte, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 140167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.