gemeente Steenbergen | Financiële stukken

Artikel Financiële stukken

Jaarstukken 2023

De jaarrekening 2023 is op 20 juni 2024 vastgesteld door de gemeente. In de afbeelding onder downloads ziet u in 1 oogopslag wat we hebben uitgegeven en ontvangen. De hele jaarrekening vindt u onder het kopje jaarstukken 2023 (onder het kopje zie ook)

Terugkijkend op 2023 zien we een jaar dat werd gekenmerkt door een hoge mate van onrust en onzekerheid in een turbulente wereld. De voortdurende oorlog in Oekraïne en de uitbraak van de oorlog in Gaza brachten veel internationale spanning teweeg, maar hebben onmiskenbaar ook invloed op de situatie in ons eigen land. Zowel in maatschappelijke als in economische zin zijn de gevolgen merkbaar.
In afwijking van de verwachtingen sluiten we het jaar 2023 af met een positief saldo van € 2,3 miljoen. Dit komt voornamelijk door incidentele inkomsten, zoals die voor de Oekraïense oorlogsvluchtelingen, rente-inkomsten en tussentijdse winstneming op de uitbreiding van Reinierpolder I. Als we de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves buiten beschouwing laten, resulteert dit in een gerealiseerd saldo van kosten en opbrengsten van €170.000 negatief.

Een belangrijke ontwikkeling van het afgelopen jaar is dan ook de vaststelling van het participatie(beleids)kader. Een cruciale stap in de versterking van onze samenwerking met onze inwoners, bedrijven en organisaties. Een mooi voorbeeld van participatie en betrokkenheid is voorts het project "Samen Blijven(d) Herdenken" dat in het voorjaar van 2023 is opgestart. We hebben het voortouw genomen en middelen beschikbaar gesteld om alle organisaties en individuen die verantwoordelijkheid dragen voor herdenkingsactiviteiten in onze gemeente met elkaar in verbinding te brengen en de krachten te bundelen.

Een pilot met het zogenoemde Ernaartoe-team, in samenwerking met Vraagwijzer, heeft onmiskenbaar z'n vruchten afgeworpen, werkt preventief (vroegsignalering) en draagt bij aan onze doelstelling dat het sociaal domein voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het Ernaartoe-team is structureel toegevoegd aan de dienstverlening Vraagwijzer en het preventieve aanbod (o.a. babymassage en pré ouderschap) is uitgebreid.
Onze koers is onveranderd gestoeld op het raadsakkoord "Van ambitie naar actie", waaruit vervolgens het College Actie Programma (CAP) is voortgekomen. In 2023 hebben we die koers met elkaar nader afgebakend en vooruitgang geboekt op diverse prioriteiten.

Alles overziend is er in 2023 veel in gang gezet om onze gemeente klaar te stomen voor de toekomst. De basis is gelegd voor een nieuwe manier van werken, met realistischere planningen. We hebben niet altijd de daad bij het woord kunnen voegen, vaak doordat we afhankelijk zijn en blijven van maatschappelijke veranderingen en andere externe factoren waarop we weinig tot geen invloed kunnen uitoefenen. Zolang we binnen onze mogelijkheden echter het maximale presteren, en op koers blijven, mogen we tevreden zijn over hetgeen we samen wél hebben bereikt.

Programmabegroting 2024

Deze begroting is gebaseerd op de Perspectiefnota 2024-2027 en het raadsakkoord 'van ambitie naar actie', die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. In deze programmabegroting worden de ambities vertaald naar concrete doelstellingen, activiteiten en budgetten.
In deze begroting willen we u graag informeren over de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente Steenbergen voor het komende jaar. We hebben de begroting opgedeeld in vijf programma's:

Programma Mens & Samenleving
Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed
Programma Leefomgeving en Duurzaamheid
Programma Toerisme, Economie en Recreatie
Programma Bestuur en Dienstverlening

Er wordt vier keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de 19 prioriteiten van het college. In deze begroting is dezelfde rapportage gebruikt als in de tussenrapportage van 1 augustus 2023, wat betreft de inhoudelijke voortgang. Als er sprake is van een significante verandering in de stand van zaken, is dit vetgedrukt weergegeven. Daarnaast is er ook een financieel overzicht opgenomen voor de begroting van 2024 en de geplande acties voor 2024.

Tussenrapportage 2023

Met deze rapportage informeren wij u over de voortgang van onze voornemens in het lopende boekjaar, in relatie tot de programmabegroting 2023. We kijken hierbij zowel naar de beleidsinhoudelijke kant als, uiteraard, naar onze financiële situatie. Daarbij hebben we ons gebaseerd op de situatie op 1 juni 2023.

Door tussentijds de balans op te maken, kunnen we inschatten hoe we er eind dit jaar voor staan, al blijft het een voorspelling en zijn er - net als bij het opstellen van de begroting – nog altijd veel externe factoren die het eindresultaat mogelijk nog verder beïnvloeden.

Behandeling van de tussenrapportage heeft plaatsgevonden op 28 september 2023.

Perspectiefnota 2024-2027

Deze nota geeft het perspectief aan voor de lange termijn. Hierin zijn de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen in beeld gebracht, die richting geven aan de koers van onze gemeente.

Deze koers is gebaseerd op het raadsakkoord "Van ambitie naar actie", zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 14 juli 2022, waaruit het college in totaal 19 prioriteiten heeft benoemd.

Ondertussen heeft de wereld niet stilgestaan. Voortdurende veranderingen in de maatschappij vragen om een meebewegende en toekomstbestendige, maar vooral betrouwbare en herkenbare lokale overheid.