gemeente Steenbergen | Financiële stukken

Artikel Financiële stukken

Jaarstukken 2021 

De jaarrekening 2021 is op 30 juni 2022 vastgesteld door de gemeente. In de afbeelding onder downloads ziet u in 1 oogopslag wat we hebben uitgegeven en ontvangen. De hele jaarrekening vindt u onder het kopje jaarstukken 2021 (onder het kopje zie ook)

Wist u bijvoorbeeld dat...

  • We bijna 31 miljoen aan reserves bezitten? Een reserve is geld dat in het verleden opzij is gezet. Per saldo is gedurende het jaar 2021 € 3,8 miljoen onttrokken aan de reserves.
  • 8,9 miljoen hiervan in de algemene reserve zit?
  • Van deze 8,9 miljoen 2,4 miljoen apart is gezet om financiële risico's op te kunnen vangen? 6,0 miljoen is vrij beschikbaar.
  • De rest van de reserves (22 miljoen) ingezet wordt voor verschillende doelen zoals de ontwikkeling van het AFC, het gemeentelijk verkeer en vervoersplan en de voorzieningen in de openbare ruimte? Reserves worden zo ingezet ten behoeve van de gemeenschap. De gemeenteraad besluit waar dit geld aan besteed wordt.
  • Het resultaat 2021, voor mutaties in de reserves, een positief saldo van 1,2 miljoen laat zien?
  • Het gerealiseerde totaal saldo van inkomsten en uitgaven (exclusief onttrekkingen aan de reserves van € 3,8 miljoen) afgerond € 2,6 miljoen negatief bedraagt?
  • Het solvabiliteitsratio van de gemeente Steenbergen 53% is? Hoe hoger het percentage, hoe gunstiger dit is voor de weerbaarheid van de gemeente.
  • Onze financiële positie door BDO, een van de grootste accountantskantoren, over 2020 is beoordeeld met een 9? Dat betekent dat wij een financieel zeer gezonde gemeente zijn.

Programmabegroting 2022

Met deze begroting delen we graag met u wat de verwachte inkomsten en uitgaven zijn van komend jaar voor de gemeente Steenbergen. We hebben een indeling gemaakt in vijf programma's:

Programma Mens & Samenleving
Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed
Programma Leefomgeving en Duurzaamheid
Programma Toerisme, Economie en Recreatie
Programma Bestuur en Dienstverlening

Tussenrapportage 2022

Met de rapportage geven wij u informatie over de voortgang van onze voornemens in 2022.

Perspectiefnota 2022 

Deze nota geeft het perspectief aan voor de lange termijn. De ambities zoals vastgelegd in het raadsprogramma Aan de Slag! zijn daarbij leidend. De perspectiefnota geeft op hoofdlijnen de beleidsmatige ontwikkelingen en eventuele financiële consequenties aan. De concretisering vindt plaats in de programmabegroting 2022-2025.