gemeente Steenbergen | Financiële stukken

Artikel Financiële stukken

Jaarstukken 2020 

De jaarrekening 2020 is op 24 juni 2021 vastgesteld door de gemeente. In de afbeelding onder downloads ziet u in 1 oogopslag wat we hebben uitgegeven en ontvangen. De hele jaarrekening vindt u onder het kopje jaarstukken 2020 (onder het kopje zie ook)

Wist u bijvoorbeeld dat...

  • we ruim 34 miljoen aan reserves bezitten? Een reserve is geld dat in het verleden opzij is gezet.
  • 9,7 miljoen hiervan in de algemene reserve zit?
  • van deze 9,7 miljoen 2,4 miljoen apart is gezet om financiële risico's op te kunnen vangen? Het restant van 7,3 miljoen is vrij beschikbaar.
  • De rest van de reserves (24,3 miljoen) ingezet wordt voor verschillende doelen zoals de ontwikkeling van het AFC, de voorzieningen in de openbare ruimte of de organisatieontwikkeling? Reserves worden zo ingezet ten behoeve van de gemeenschap. De gemeenteraad besluit waar dit geld aan besteed wordt.
  • er niet alleen geld gehaald wordt uit deze reserves? Er wordt ook geld in gestort. Er is circa 6,5 miljoen toegevoegd aan de reserves. Per 31 december 2019 was het saldo € 36,1 miljoen en op 31 december 2020
    was het saldo € 34,2 miljoen.
  • de financiële positie van de gemeente Steenbergen uniek is, omdat we geen geld lenen? Alles wordt gefinancierd uit eigen middelen. Er zijn in Nederland maar twee gemeenten die dit kunnen.
  • onze financiële positie door BDO, een van de grootste accountantskantoren, over 2019 is beoordeeld met een 9? Dat betekent dat wij een financieel zeer gezonde gemeente zijn.

Programmabegroting 2022

Met deze begroting delen we graag met u wat de verwachte inkomsten en uitgaven zijn van komend jaar voor de gemeente Steenbergen. We hebben een indeling gemaakt in vijf programma's:

Programma Mens & Samenleving
Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed
Programma Leefomgeving en Duurzaamheid
Programma Toerisme, Economie en Recreatie
Programma Bestuur en Dienstverlening

Tussenrapportage 2021 

Met de rapportage geven wij u informatie over de voortgang van onze voornemens in 2021.

Perspectiefnota 2022 

Deze nota geeft het perspectief aan voor de lange termijn. De ambities zoals vastgelegd in het raadsprogramma Aan de Slag! zijn daarbij leidend. De perspectiefnota geeft op hoofdlijnen de beleidsmatige ontwikkelingen en eventuele financiële consequenties aan. De concretisering vindt plaats in de programmabegroting 2022-2025.