gemeente Steenbergen | Financiële stukken

Artikel Financiële stukken

Jaarstukken 2022

De jaarrekening 2022 is op 4 juli 2023 vastgesteld door de gemeente. In de afbeelding onder downloads ziet u in 1 oogopslag wat we hebben uitgegeven en ontvangen. De hele jaarrekening vindt u onder het kopje jaarstukken 2022 (onder het kopje zie ook)

In het jaar 2022 heeft de gemeente Steenbergen veel bereikt en samengewerkt met de inwoners, ondernemers en het verenigingsleven. Het was een bijzonder jaar vanwege het 750-jarig bestaan van de stad Steenbergen en het 25-jarig bestaan van de gemeente. Deze jubilea hebben ervoor gezorgd dat de verbinding en betrokkenheid tussen alle kernen is versterkt. De kernen De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg hebben zichzelf op de kaart gezet.

Naast de vieringen waren er ook uitdagingen in 2022. De coronamaatregelen waren nog maar net versoepeld of er brak een oorlog uit in Oekraïne. De samenleving bundelde opnieuw de krachten om vluchtelingen uit dit land op te vangen. Sindsdien zijn er meerdere crises geweest die voor veel mensen voelbaar zijn, zoals de krapte op de woningmarkt en de stijgende prijzen van energie en dagelijkse boodschappen.

In datzelfde jaar vonden er ook gemeenteraadsverkiezingen plaats. Er werden raadsleden en wethouders uitgezwaaid en nieuwe opvolgers verwelkomd. De fracties van Gewoon Lokaal!, Progressief Samen en de VVD vormden een nieuwe coalitie en werkten aan het raadsakkoord "Van ambitie naar actie". Er zijn mooie initiatieven gerealiseerd, er is ruimte voor bedrijvigheid en bouwprojecten. De financiële positie van de gemeente is goed en er is veel waardering van de inwoners voor de leefbaarheid, zoals blijkt uit onderzoek.

Hoewel de maatschappij voortdurend verandert, liggen er volop kansen om samen met de inwoners te benutten. De gemeente Steenbergen is trots op wat er bereikt is en ziet dit als een waardevol bezit.

Programmabegroting 2024

Deze begroting is gebaseerd op de Perspectiefnota 2024-2027 en het raadsakkoord 'van ambitie naar actie', die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. In deze programmabegroting worden de ambities vertaald naar concrete doelstellingen, activiteiten en budgetten.
In deze begroting willen we u graag informeren over de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente Steenbergen voor het komende jaar. We hebben de begroting opgedeeld in vijf programma's:

Programma Mens & Samenleving
Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed
Programma Leefomgeving en Duurzaamheid
Programma Toerisme, Economie en Recreatie
Programma Bestuur en Dienstverlening

Er wordt vier keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de 19 prioriteiten van het college. In deze begroting is dezelfde rapportage gebruikt als in de tussenrapportage van 1 augustus 2023, wat betreft de inhoudelijke voortgang. Als er sprake is van een significante verandering in de stand van zaken, is dit vetgedrukt weergegeven. Daarnaast is er ook een financieel overzicht opgenomen voor de begroting van 2024 en de geplande acties voor 2024.

Tussenrapportage 2023

Met deze rapportage informeren wij u over de voortgang van onze voornemens in het lopende boekjaar, in relatie tot de programmabegroting 2023. We kijken hierbij zowel naar de beleidsinhoudelijke kant als, uiteraard, naar onze financiële situatie. Daarbij hebben we ons gebaseerd op de situatie op 1 juni 2023.

Door tussentijds de balans op te maken, kunnen we inschatten hoe we er eind dit jaar voor staan, al blijft het een voorspelling en zijn er - net als bij het opstellen van de begroting – nog altijd veel externe factoren die het eindresultaat mogelijk nog verder beïnvloeden.

Behandeling van de tussenrapportage heeft plaatsgevonden op 28 september 2023.

Perspectiefnota 2024-2027

Deze nota geeft het perspectief aan voor de lange termijn. Hierin zijn de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen in beeld gebracht, die richting geven aan de koers van onze gemeente.

Deze koers is gebaseerd op het raadsakkoord "Van ambitie naar actie", zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 14 juli 2022, waaruit het college in totaal 19 prioriteiten heeft benoemd.

Ondertussen heeft de wereld niet stilgestaan. Voortdurende veranderingen in de maatschappij vragen om een meebewegende en toekomstbestendige, maar vooral betrouwbare en herkenbare lokale overheid.